• Kövess minket!

Verseny

Audi Nagyhajós Bajnokság I.

Dátum:

2008.08.01. – 2008.08.06.

Helyszín:

Balatonfüred

A Magyar Köztársaság 2008. évi Nagyhajós Bajnokságának versenykiírása

<p style="text-align: center;">AUDI KUPA<br /> MAGYAR K&Ouml;ZT&Aacute;RSAS&Aacute;G 2008. &Eacute;VI NAGYHAJ&Oacute;S BAJNOKS&Aacute;GA<br /> I. FORDUL&Oacute;</p> <p>(A,B,C p&aacute;ly&aacute;k)<br /> <br /> <b>T&oacute;th L&aacute;szl&oacute; Eml&eacute;kfutam<br /> 2008. augusztus 1-6.<br /> Balatonf&uuml;red<br /> <br /> </b><b>VERSENYKI&Iacute;R&Aacute;S<br /> 1. RENDEZÕ SZERVEZET<br /> </b>A verseny rendezõje a Magyar Vitorl&aacute;s Sz&ouml;vet&eacute;g (MVSZ).<br /> Versenyvezetõ: Hant&oacute; Istv&aacute;n<br /> P&aacute;lyafelelõs&ouml;k: Hant&oacute; Istv&aacute;n &quot;B&quot; p&aacute;lya<br /> Igali Csilla &quot;A&rdquo; p&aacute;lya<br /> Beliczay P&eacute;ter &quot;C&quot; p&aacute;lya<br /> A versenyb&iacute;r&oacute;s&aacute;g eln&ouml;ke: Dr. Marinovich Endre<br /> Felm&eacute;rõ: Csernussi G&aacute;bor<br /> Versenyorvos: Dr. Szal&oacute;czy P&eacute;ter &eacute;s Dr. Pint&eacute;r Istv&aacute;n<br /> <br /> <b>2. SZAB&Aacute;LYOK<br /> </b>2.1. A versenyen az al&aacute;bbi szab&aacute;lyok &eacute;rv&eacute;nyesek:<br /> A Vitorl&aacute;z&aacute;s Versenyszab&aacute;lyai(RRS 2005-2008).<br /> MVSZ &Aacute;ltal&aacute;nos versenyutas&iacute;t&aacute;s 2008.<br /> MVSZ Verseny Rendelkez&eacute;sek 2008.<br /> Az &eacute;rintett oszt&aacute;lyok hat&aacute;lyos oszt&aacute;lyelõ&iacute;r&aacute;sai<br /> Az MVSZ 2008. &eacute;vi rekl&aacute;mszab&aacute;lyzata<br /> 2.2. A fenti szab&aacute;lyokat a jelen Versenyki&iacute;r&aacute;s &eacute;s a Versenyvezetõs&eacute;g &aacute;ltal kiadott K&ouml;zlem&eacute;nyek<br /> m&oacute;dos&iacute;thatj&aacute;k. A &bdquo;D&rdquo; p&aacute;lya r&eacute;sz&eacute;re k&uuml;l&ouml;n versenyki&iacute;r&aacute;s k&eacute;sz&uuml;l./ Asso &eacute;s 50 es oszt&aacute;ly<br /> r&eacute;sz&eacute;re. P&aacute;lyafelelõ.: Erd&eacute;lyi B&eacute;la<br /> <br /> <b>3. H&Iacute;RDET&Eacute;SEK</b><br /> A versenysorozat az ISAF Hirdet&eacute;si Szab&aacute;lyzata szerint &quot;C&quot; kateg&oacute;ri&aacute;snak tekintendõ.<br /> <br /> <b>4. R&Eacute;SZV&Eacute;TELI JOGOSULTS&Aacute;G<br /> </b>4.1. R&eacute;sztvevõ haj&oacute;oszt&aacute;lyok:<br /> cirk&aacute;l&oacute;&amp;h&aacute;tsz&eacute;l &quot;A&quot; p&aacute;lya Balatonf&uuml;red<br /> Nautic<br /> Elliott 770<br /> J 24<br /> h&aacute;romsz&ouml;g &quot;B&quot; p&aacute;lya Balatonf&uuml;red<br /> &Ouml;sszevont cirk&aacute;l&oacute;<br /> 2<br /> 40-es cirk&aacute;l&oacute;<br /> Eur&oacute;pa 30-as<br /> 22-es cirk&aacute;l&oacute;k<br /> h&aacute;romsz&ouml;g &quot;C&quot; p&aacute;lya Csopak elõtti v&iacute;zter&uuml;let<br /> 70-es cirk&aacute;l&oacute;<br /> Yardstick I.<br /> 4.2. A versenyen a vitorl&aacute;s sport&aacute;gban leigazolt belf&ouml;ldi, valamint olyan k&uuml;lf&ouml;ldi versenyzõk<br /> indulhatnak, akik tagjai valamely ISAF-hoz tartoz&oacute; nemzeti vitorl&aacute;s sporthat&oacute;s&aacute;g &aacute;ltal<br /> elismert egyes&uuml;letnek vagy szervezetnek.<br /> 4.3. A magyar haj&oacute;knak &eacute;s versenyzõknek meg kell felelnie a Versenyrendelkez&eacute;sek 1.<br /> pontj&aacute;ban felsorolt felt&eacute;teleknek.<br /> 4.4. K&uuml;lf&ouml;ldi &aacute;llampolg&aacute;r &ndash; korm&aacute;nyosk&eacute;nt illetve leg&eacute;nys&eacute;gk&eacute;nt egyar&aacute;nt - az al&aacute;bbi felt&eacute;telek<br /> egyidejû teljes&iacute;t&eacute;se eset&eacute;n jogosult magyar bajnoki c&iacute;m &eacute;s helyez&eacute;s megszerz&eacute;s&eacute;re:<br /> - valamely magyar sportegyes&uuml;let az MVSZ &aacute;ltal elismert vitorl&aacute;s szakoszt&aacute;ly&aacute;nak<br /> leigazolt versenyzõje<br /> - legal&aacute;bb 3 (h&aacute;rom) &eacute;ves MVSZ tags&aacute;ggal rendelkezik<br /> - a bajnoks&aacute;g szempontj&aacute;b&oacute;l illet&eacute;kes oszt&aacute;ly hozz&aacute;j&aacute;rul&oacute; nyilatkozat&aacute;val rendelkezik.<br /> A fenti felt&eacute;teleknek nem megfelelõ k&uuml;lf&ouml;ldi indul&oacute; eredm&eacute;nye csak nemzetk&ouml;zi<br /> &eacute;rt&eacute;kel&eacute;sben szerepelhet.<br /> <br /> <b>5. NEVEZ&Eacute;S, REGISZTR&Aacute;CI&Oacute;<br /> </b>5.1. Elektronikus elõnevez&eacute;s<br /> A MVSZ versenyenged&eacute;ly&eacute;vel rendelkezõ sportol&oacute;knak lehetõs&eacute;ge van elektronikus<br /> elõnevez&eacute;sre a VIHAR rendszeren kereszt&uuml;l (http://vihar.grepton.hu/vihar), 2008. j&uacute;lius<br /> 28., h&eacute;tfõ 10:00 &oacute;r&aacute;t&oacute;l augusztus 1-&eacute;n, p&eacute;ntek 17:00 &oacute;r&aacute;ig. Az elõnevez&eacute;s akkor v&aacute;lik<br /> &eacute;rv&eacute;nyess&eacute;, ha a hivatalos nevez&eacute;si idõben &eacute;s helyen az elõnevezettek r&eacute;sz&eacute;re elk&uuml;l&ouml;n&iacute;tett<br /> asztaln&aacute;l:<br /> &middot; bemutat&aacute;sra ker&uuml;l a nevez&eacute;si felt&eacute;teleket igazol&oacute; &eacute;s a rendszerben nem regisztr&aacute;lt<br /> &ouml;sszes irat<br /> &middot; a csapat k&eacute;pviselõje al&aacute;&iacute;r&aacute;s&aacute;val igazolja a nevez&eacute;st<br /> &middot; a nevez&eacute;si d&iacute;j kiegyenl&iacute;t&eacute;sre ker&uuml;l<br /> 5.2. Nevez&eacute;s, regisztr&aacute;ci&oacute;<br /> Nevezni a Versenyirod&aacute;n kell a megadott idõpontokban &eacute;s helyen (l&aacute;sd 7. pont) A nevez&eacute;si<br /> d&iacute;j 7.000 Ft/fõ. Az 1989. janu&aacute;r 1-j&eacute;n &eacute;s azut&aacute;n sz&uuml;letett versenyzõk a nevez&eacute;si d&iacute;j fel&eacute;t<br /> fizetik. Az 1996. janu&aacute;r 1-j&eacute;n &eacute;s azut&aacute;n sz&uuml;letett serd&uuml;lõ versenyzõk (moc&oacute;k) nevez&eacute;si<br /> d&iacute;jat nem fizetnek. A nevez&eacute;si d&iacute;j tartalmazza a T&aacute;rsas&aacute;gi Esem&eacute;nyeken val&oacute; r&eacute;szv&eacute;telt az<br /> &ouml;sszes versenyzõ sz&aacute;m&aacute;ra.<br /> A regisztr&aacute;ci&oacute; alkalm&aacute;val minden versenyzõnek be kell mutatnia az MVSZ &aacute;ltal elõ&iacute;rt<br /> iratokat (felelõss&eacute;gbiztos&iacute;t&aacute;s, haj&oacute;lev&eacute;l, felm&eacute;r&eacute;si bizonylat, versenyenged&eacute;ly, haj&oacute;vezetõi,<br /> rekl&aacute;mvisel&eacute;si enged&eacute;ly, sportorvosi igazol&aacute;s). B&aacute;rmely felsorolt irat hi&aacute;ny&aacute;ban a nevez&eacute;s<br /> nem fogadhat&oacute; el.<br /> <br /> <b>6. FELM&Eacute;R&Eacute;SEK<br /> </b>6.1. Minden r&eacute;sztvevõ haj&oacute;nak rendelkeznie kell a haszn&aacute;lt &ouml;sszes felszerel&eacute;sre &eacute;rv&eacute;nyes<br /> felm&eacute;r&eacute;si bizonylattal.<br /> 6.2 &Uacute;j felszerel&eacute;s (haj&oacute;, vitorla) felm&eacute;r&eacute;s&eacute;re nincs lehetõs&eacute;g.<br /> 6.3 Speci&aacute;lis felm&eacute;r&eacute;sek az oszt&aacute;lyok elõ&iacute;r&aacute;sai szerint.<br /> <br /> <b>7. VERSENYPROGRAM<br /> </b>7.1. Nevez&eacute;s, Regisztr&aacute;ci&oacute; &eacute;s Felm&eacute;r&eacute;sek<br /> Helye: &bdquo;A&rdquo;, &bdquo;B&rdquo;, &eacute;s &bdquo;C&rdquo; p&aacute;lya r&eacute;sz&eacute;re Balatonf&uuml;redi Edzõt&aacute;bor &eacute;s Vitorl&aacute;skik&ouml;tõ (8230<br /> Balatonf&uuml;red, Z&aacute;konyi F. u. 8.)<br /> &bdquo;D&rdquo; p&aacute;lya r&eacute;sz&eacute;re saj&aacute;t versenyki&iacute;r&aacute;s szerint.<br /> A Versenyiroda az al&aacute;bbi idõpontokban fogadja a regisztr&aacute;ci&oacute;kat &eacute;s v&eacute;gzi a felm&eacute;r&eacute;seket:<br /> 2008. augusztus 1. p&eacute;ntek 18.00-22.00<br /> 2008. augusztus 2.. szombat 07.00-09.00<br /> 7.2. Megnyit&oacute; &uuml;nneps&eacute;g<br /> A megnyit&oacute; &uuml;nneps&eacute;g 2008. augusztus 2-&aacute;n, szombaton 10.00 &oacute;rakor lesz az MVSZ<br /> balatonf&uuml;redi telep&eacute;n.<br /> 7.3. Korm&aacute;nyosi &eacute;rtekezlet<br /> A korm&aacute;nyosi &eacute;rtekezletre k&ouml;zvetlen&uuml;l a Megnyit&oacute; &Uuml;nneps&eacute;g ut&aacute;n ker&uuml;l sor F&uuml;reden.<br /> 7.4. Futamok programja<br /> 7.4.1. Tervezett futamok sz&aacute;ma:<br /> &bdquo;A&rdquo; p&aacute;lya: 12(tizenkettõ<br /> &bdquo;B&rdquo; p&aacute;lya: 7 (h&eacute;t)<br /> &bdquo;C&rdquo; p&aacute;lya 7 (h&eacute;t )<br /> Egy napon rendezhetõ futamok sz&aacute;ma az &bdquo;A&rdquo; p&aacute;ly&aacute;n 4 (n&eacute;gy).,&rdquo;B&rdquo; &eacute;s &bdquo;C&rdquo; p&aacute;ly&aacute;n<br /> 3(h&aacute;rom),<br /> 7.4.2. Az elsõ futam figyelmeztetõ jelz&eacute;se 2008. augusztus 2-&aacute;n 11:55-kor lesz. A tov&aacute;bbi futamok<br /> r&aacute;ind&iacute;t&aacute;ssal. A tov&aacute;bbi napok elsõ futam&aacute;nak idõpontj&aacute;t az elõzõ nap 20.00 &oacute;r&aacute;ig k&ouml;zli a<br /> Versenyvezetõs&eacute;g a Hirdetõt&aacute;bl&aacute;n. A versenynapok tov&aacute;bbi futamait r&aacute;ind&iacute;t&aacute;ssal rajtoltatja<br /> a Versenyvezetõs&eacute;g. A legutols&oacute; rajtidõpont augusztus 6. szerda 14.00 &oacute;ra.<br /> 7.5. D&iacute;jkioszt&oacute;<br /> A d&iacute;jkioszt&oacute; &uuml;nneps&eacute;gre augusztus 6-&aacute;n, szerd&aacute;n 18.00 &oacute;rakor ker&uuml;l sor a Balatonf&uuml;redi<br /> Edzõt&aacute;bor &eacute;s Vitorl&aacute;skik&ouml;tõ ter&uuml;let&eacute;n.<br /> <br /> <b>8. VERSENYHAJ&Oacute;K AZONOS&Iacute;T&Aacute;SA<br /> </b>A haj&oacute;knak elõ&iacute;rt m&eacute;retû, j&oacute;l leolvashat&oacute; oszt&aacute;lyjelz&eacute;st &eacute;s rajtsz&aacute;mot kell viselni&uuml;k a<br /> nagyvitorl&aacute;n, hi&aacute;nya eset&eacute;n a haj&oacute;t a versenybõl kiz&aacute;rj&aacute;k. A rajtsz&aacute;mot lehetõs&eacute;g szerint a<br /> h&aacute;tsz&eacute;l-vitorl&aacute;n is fel kell t&uuml;ntetni. A haj&oacute;knak verseny ideje alatt viselni&uuml;k kell a<br /> nevez&eacute;skor kapott, a szponzor log&oacute;j&aacute;val ell&aacute;tott matric&aacute;kat, melyeket a haj&oacute; k&eacute;t oldal&aacute;ra, a<br /> haj&oacute; orr&aacute;t&oacute;l m&eacute;rt 2 m&eacute;teren bel&uuml;l kell elhelyezni<br /> <br /> <b>9. VERSENYUTAS&Iacute;T&Aacute;S<br /> </b>L&aacute;sd a 2008. &eacute;vre &eacute;rv&eacute;nyes MVSZ Versenyutas&iacute;t&aacute;s&aacute;t.<br /> <br /> <b>10. VERSENYTER&Uuml;LET<br /> </b>Az &bdquo;A&rdquo;, &bdquo;B&rdquo; &eacute;s &bdquo;C&rdquo; p&aacute;ly&aacute;t a a Balatonf&uuml;red &ndash; Als&oacute;&ouml;rs - Si&oacute;fok - Zam&aacute;rdi - Tihany k&ouml;z&ouml;tti<br /> v&iacute;zter&uuml;leten tûzik ki. A p&aacute;ly&aacute;k elhelyezked&eacute;s&eacute;t a Hirdetõt&aacute;bl&aacute;n k&ouml;zlik.<br /> <br /> <b>11. VERSENYP&Aacute;LYA<br /> </b>11.1. &bdquo;B&rdquo;, &eacute;s &bdquo;C&rdquo; p&aacute;ly&aacute;k<br /> Futamonk&eacute;nt kihelyezett h&aacute;romsz&ouml;g alak&uacute; p&aacute;lya telep&iacute;tett rajt- &eacute;s c&eacute;lvonallal, melyet az<br /> al&aacute;bbiak szerint kell teljes&iacute;teni: rajt&ndash;cirk&aacute;l&oacute;-raum-raum-cirk&aacute;l&oacute;-h&aacute;tsz&eacute;l-cirk&aacute;l&oacute;-c&eacute;l.<br /> Egyes oszt&aacute;lyok r&eacute;sz&eacute;re a versenyrendezõs&eacute;g bet&eacute;tb&oacute;j&aacute;t helyezhet el, a p&aacute;lyarajzot &eacute;s<br /> teljes&iacute;t&eacute;si elõ&iacute;r&aacute;s&aacute;t a hivatalos hirdetõt&aacute;bl&aacute;n teszi k&ouml;zz&eacute;.<br /> 11.2 &bdquo;A&rdquo; p&aacute;lya<br /> Futamonk&eacute;nt kitûz&ouml;tt, cirk&aacute;l&oacute;&amp;h&aacute;tsz&eacute;l p&aacute;lya, fel&uuml;l terelõb&oacute;j&aacute;val, alul kapuval, telep&iacute;tett<br /> rajt &eacute;s c&eacute;lvonallal. A p&aacute;lya teljes&iacute;t&eacute;se: rajt-1-2-3/4(kapu)-1-2-c&eacute;l.<br /> 11.3. P&aacute;lyajelek<br /> Az &bdquo;A&rdquo;, &quot;C&quot; p&aacute;ly&aacute;n s&aacute;rga sz&iacute;nû, a &bdquo;B&rdquo; p&aacute;ly&aacute;n piros sz&iacute;nû felf&uacute;jhat&oacute; mûanyag b&oacute;j&aacute;k<br /> lesznek a p&aacute;lyajelek. Az esetleges p&aacute;lyam&oacute;dos&iacute;t&oacute; b&oacute;j&aacute;k sz&iacute;neit a hivatalos hirdetõt&aacute;bl&aacute;n<br /> k&ouml;zli a versenyvezetõs&eacute;g. A rajt- &eacute;s c&eacute;lvonal v&eacute;geit a versenyvezetõs&eacute;gi haj&oacute; narancs<br /> lobog&oacute;val ell&aacute;tott &aacute;rboca &eacute;s cs&iacute;kos z&aacute;szl&oacute;val ell&aacute;tott b&oacute;ja jelzi.<br /> <br /> <b>12. VERSENYZÕK T&Aacute;J&Eacute;KOZAT&Aacute;SA<br /> </b>A versenyzõket a versenyvezetõs&eacute;g a balatonf&uuml;redi edzõt&aacute;borban l&eacute;võ hivatalos<br /> hirdetõt&aacute;bl&aacute;ra kif&uuml;ggesztett &iacute;r&aacute;sbeli k&ouml;zlem&eacute;nyek &uacute;tj&aacute;n t&aacute;j&eacute;koztatja.<br /> A versenyvezetõs&eacute;g a versenyutas&iacute;t&aacute;st&oacute;l vagy jelen versenyki&iacute;r&aacute;st&oacute;l elt&eacute;rõ int&eacute;zked&eacute;seit<br /> legk&eacute;sõbb a soron k&ouml;vetkezõ futam elõtt 2 &oacute;r&aacute;val, a futamok idõpontjait az elõzõ nap 20,00<br /> &oacute;r&aacute;ig a hirdetõt&aacute;bl&aacute;n k&ouml;zli.<br /> <br /> <b>13. RAJTSORREND<br /> </b>&quot;A&quot; p&aacute;lya Balatonf&uuml;red<br /> megadott idõ +00 Nautic<br /> +05 Elliott 770<br /> +10 J 24<br /> &quot;B&quot; p&aacute;lya Balatonf&uuml;red<br /> megadott idõ +00 &Ouml;sszevont cirk&aacute;l&oacute;<br /> +05 40-es cirk&aacute;l&oacute;.<br /> +10 Eur&oacute;pa 30-as<br /> +15 22-es cirk&aacute;l&oacute;<br /> &quot;C&quot; p&aacute;lya Csopak elõtti v&iacute;zter&uuml;leten<br /> megadott idõ +00 70-es cirk&aacute;l&oacute;<br /> +05 Yardstick I<br /> Az oszt&aacute;lyjelz&eacute;sek betûkkel ell&aacute;tott oszt&aacute;lylobog&oacute;k. A betûjelz&eacute;sek jelent&eacute;s&eacute;t a<br /> versenyvezetõs&eacute;g a hirdetõt&aacute;bl&aacute;n teszi k&ouml;zz&eacute;.<br /> <br /> <b>14. IDÕKORL&Aacute;TOZ&Aacute;S<br /> </b>Az oszt&aacute;lyokk&eacute;nt elsõk&eacute;nt c&eacute;lba &eacute;rõ haj&oacute; 1 &oacute;r&aacute;val n&ouml;velt menetidej&eacute;n t&uacute;l c&eacute;lba &eacute;rõ haj&oacute;<br /> c&eacute;lba nem &eacute;rt haj&oacute; (DNF) pontsz&aacute;m&aacute;t kapja.<br /> <br /> <b>15. &Oacute;V&Aacute;SOK<br /> </b>&Oacute;v&aacute;s eset&eacute;n az &oacute;v&oacute;lobog&oacute; visel&eacute;se &eacute;s az &eacute;rintett f&eacute;l &eacute;rtes&iacute;t&eacute;se k&ouml;telezõ. Az &oacute;v&aacute;s<br /> bead&aacute;s&aacute;nak hat&aacute;rideje a versenyvezetõs&eacute;gi haj&oacute; partra &eacute;rkez&eacute;s&eacute;t k&ouml;vetõ 1 &oacute;ra. Ha egy nap<br /> egym&aacute;s ut&aacute;n t&ouml;bb futamot rendeznek, &uacute;gy az &oacute;v&aacute;st az utols&oacute; futamot k&ouml;vetõen kell<br /> beny&uacute;jtani. Az &oacute;v&aacute;st&aacute;rgyal&aacute;s idõpontj&aacute;t, az &oacute;v&oacute; &eacute;s az &oacute;vott haj&oacute; rajtsz&aacute;m&aacute;t, valamint a<br /> tan&uacute;k&eacute;nt megid&eacute;zett haj&oacute;k rajtsz&aacute;m&aacute;t a versenyb&iacute;r&oacute;s&aacute;g a hirdetõt&aacute;bl&aacute;n k&ouml;zli. Az<br /> elõnysz&aacute;mmal versenyzõ oszt&aacute;lyok - a Nagyhaj&oacute;s Bizotts&aacute;g Yardstick bizotts&aacute;ga &aacute;ltal<br /> meghat&aacute;rozott - yardstick sz&aacute;mait a versenyb&iacute;r&oacute;s&aacute;g v&eacute;glegesnek tekinti, erre vonatkoz&oacute;<br /> &oacute;v&aacute;st nem fogad el.<br /> &Oacute;v&aacute;si d&iacute;j: nincs<br /> <br /> <b>16. ELLENÕRZ&Eacute;SEK<br /> </b>A Versenyrendezõs&eacute;g &eacute;s versenyb&iacute;r&oacute;s&aacute;g a befut&oacute; ut&aacute;n - sz&uacute;r&oacute;pr&oacute;baszerûen &ndash; ellenõrzi a<br /> r&eacute;sztvevõ haj&oacute;k legal&aacute;bb 5 %-&aacute;n&aacute;l, hogy:<br /> -rendelkeznek-e a &quot;Biztons&aacute;gi rendelkez&eacute;sekben &quot; elõ&iacute;rt felszerel&eacute;sekkel,<br /> -a haj&oacute;n tart&oacute;zkod&oacute; szem&eacute;lyek sz&aacute;ma &eacute;s kil&eacute;te megegyezik-e a nevez&eacute;si lapon<br /> megjel&ouml;ltekkel, valamint, hogy<br /> Az ellenõrz&eacute;s sor&aacute;n felt&aacute;rt b&aacute;rmely hi&aacute;nyoss&aacute;g, vagy a nevez&eacute;stõl elt&eacute;rõ l&eacute;tsz&aacute;m,<br /> szem&eacute;lycsere &oacute;v&aacute;st von maga ut&aacute;n &eacute;s ez a versenybõl val&oacute; kiz&aacute;r&aacute;st eredm&eacute;nyezi.<br /> <br /> <b>17. EGY&Eacute;B RENDELKEZ&Eacute;SEK<br /> </b>17.1. A versenysorozat alatt csak a versenyvezetõs&eacute;g enged&eacute;ly&eacute;vel szabad r&eacute;sztvevõ haj&oacute;t a<br /> v&iacute;zbõl kiemelni.<br /> 17.2 A futamok alatt a versenyzõ haj&oacute;k k&uuml;lmotort nem viselhetnek. Ellenkezõ esetben a haj&oacute;t a<br /> versenybõl kiz&aacute;rj&aacute;k.<br /> <br /> <b>18. &Eacute;RT&Eacute;KEL&Eacute;S<br /> </b>18.1. A versenysorozatot a Versenyszab&aacute;lyok &bdquo;A&rdquo; f&uuml;ggel&eacute;k A4 szab&aacute;lya szerinti &bdquo;Legkisebb<br /> pont rendszer (Low point system)&rdquo; alapj&aacute;n &eacute;rt&eacute;kelik oszt&aacute;lyonk&eacute;nt. Yardstick<br /> csoportokban a futamok sorrendj&eacute;t az elõnysz&aacute;mok szerint sz&aacute;m&iacute;tott korrig&aacute;lt idõ alapj&aacute;n<br /> sz&aacute;m&iacute;tj&aacute;k. Az &Ouml;sszevont cirk&aacute;l&oacute; oszt&aacute;lyban az &eacute;rt&eacute;kel&eacute;s az oszt&aacute;lysz&ouml;vets&eacute;g&uuml;k &aacute;ltal a<br /> p&aacute;lyaversenyekre elfogadott KR sz&aacute;mok alapj&aacute;n t&ouml;rt&eacute;nik.<br /> 18.2. A versenysorozat &eacute;rt&eacute;kel&eacute;s&eacute;hez minimum n&eacute;gy &eacute;rv&eacute;nyes futam sz&uuml;ks&eacute;ges.<br /> 18.3. (a) &Ouml;tn&eacute;l kevesebb &eacute;rv&eacute;nyes futam eset&eacute;ben az &ouml;sszes futam eredm&eacute;nye sz&aacute;m&iacute;t.<br /> (b) 5-8 &eacute;rv&eacute;nyes futam eset&eacute;ben a legrosszabb futam eredm&eacute;nye a v&eacute;geredm&eacute;nybe nem<br /> sz&aacute;m&iacute;t bele.<br /> (c) 9-n&eacute;l t&ouml;bb &eacute;rv&eacute;nyes futam eset&eacute;ben a legrosszabb k&eacute;t futam eredm&eacute;nye a<br /> v&eacute;geredm&eacute;nybe nem sz&aacute;m&iacute;t bele.<br /> 18.4. Magyar bajnoki c&iacute;m csak abban a haj&oacute;oszt&aacute;lyban hirdethetõ, amelyben legal&aacute;bb nyolc<br /> magyar indul&oacute; haj&oacute; van. R&eacute;sztvevõnek kell tekinteni azt a haj&oacute;egys&eacute;get, amely legal&aacute;bb 1<br /> (egy) futamon elindult. Kevesebb indul&oacute; eset&eacute;n bajnoki c&iacute;m n&eacute;lk&uuml;l ker&uuml;l sor tiszteletd&iacute;jak<br /> &aacute;tad&aacute;s&aacute;ra.<br /> <br /> <b>19. D&Iacute;JAZ&Aacute;S<br /> </b>19.1. Az elsõ &eacute;rv&eacute;nyesen megrendezett futamon valamennyi oszt&aacute;lyban az elsõ helyezettek<br /> -T&oacute;th L&aacute;szl&oacute; eml&eacute;k&eacute;re- tiszteletd&iacute;jban r&eacute;szes&uuml;lnek.<br /> 19.2. Valamennyi haj&oacute;oszt&aacute;lyban az I-III. helyezett haj&oacute;k kupa d&iacute;jaz&aacute;sban, a haj&oacute;k versenyzõi<br /> &eacute;remd&iacute;jaz&aacute;sban r&eacute;szes&uuml;lnek.<br /> 19.3. Azokban az oszt&aacute;lyokban, amelyekben k&uuml;lf&ouml;ldi haj&oacute;egys&eacute;g indul az I-III. helyezett haj&oacute;k &ndash;<br /> a nemzetk&ouml;zi verseny keret&eacute;ben &ndash; k&uuml;l&ouml;n tiszteletd&iacute;jban r&eacute;szes&uuml;lnek.<br /> 19.4. A legn&eacute;pesebb oszt&aacute;lyban a legt&ouml;bb futamot nyert egys&eacute;g egyhetes adriai vitorl&aacute;z&aacute;st nyer.<br /> <br /> <b>20. KIK&Ouml;TÕHASZN&Aacute;LAT<br /> </b>A Balatonf&uuml;redi Edzõt&aacute;borban a versenyen r&eacute;sztvevõ haj&oacute;k t&eacute;r&iacute;t&eacute;smentesen vehetnek<br /> ig&eacute;nybe kik&ouml;tõhelyet. G&eacute;pkocsi parkol&oacute;t biztos&iacute;tani az Edzõt&aacute;bor nem tud.<br /> <br /> <b>21. T&Aacute;RSAS&Aacute;GI ESEM&Eacute;NY<br /> </b>Az Audi &eacute;s az MVSZ szeretettel megh&iacute;vja a versenyzõket a verseny hivatalos fogad&aacute;s&aacute;ra,<br /> az Audi Estre, amely 2008. augusztus 02-&eacute;n szombaton 19,30 &oacute;rai kezdettel lesz Hotel<br /> Silver Resorttal szemben l&eacute;võ parkol&oacute;ban fel&aacute;ll&iacute;tott rendezv&eacute;ny s&aacute;torban. K&eacute;rj&uuml;k a<br /> r&eacute;sztvevõket, hogy a nevez&eacute;skor kapott karszalagot viselj&eacute;k, ez a bel&eacute;p&eacute;shez<br /> elengedhetetlen.<br /> <br /> <b>22. A FELELÕSS&Eacute;G KIZ&Aacute;R&Aacute;SA<br /> </b>A versenyzõk saj&aacute;t felelõss&eacute;g&uuml;kre vesznek r&eacute;szt a versenyen (l. a &quot;Versenyszab&aacute;lyok&quot; 4.<br /> pontj&aacute;t). A verseny rendezõs&eacute;ge nem v&aacute;llal felelõss&eacute;get sem a haj&oacute;k, sem a versenyzõk<br /> versenyre val&oacute; alkalmass&aacute;ga tekintet&eacute;ben. &Uacute;gyszint&eacute;n nem v&aacute;llal felelõss&eacute;get &eacute;s<br /> szavatoss&aacute;got a verseny elõtt, alatt &eacute;s ut&aacute;na elõfordul&oacute; balesetek, hal&aacute;lesetek &eacute;s anyagi<br /> k&aacute;rok vonatkoz&aacute;s&aacute;ban.<br /> J&Oacute; SZELET!<br /> Magyar Vitorl&aacute;s Sz&ouml;vets&eacute;g</p>